Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Fågellokaler i Aneby

 

lokal-aneby_new

 

657 Ylen
658 Haurida
659 Breafallsmossen
660 Anebysjön
661 Aneby
662 Skärsjösjön
663 Aneby gård
664 Stalpet
665 Hyllingen
666 Ralången
667 Härstad
668 Hästeryds ängar
669 Marbäck
670 Eket
671 Vrangsjön
672 Askeryds k:a
673 Assjön
674 Husasjön
675 Askeryds säteri
676 Hagridamossen
677 Västra Lägern
678 Sunhultsbrunn
679 Islingen
680 Vireda
681 Ruppen
682 Laggerbosjön
683 Ören
684 Bunn
685 Ören kanal
686 Noen
687 Degla gård

 

Anebysjön Läge Ligger ca 1 km söder om Aneby samhälle. För att komma till Anebysjöns fågeltorn kör du söderut från Bilisten ca 800 m, parkerar lämpligast på parkeringen vid Ekotopia, gå sedan på cykelvägen ned mot stallet. Efter ca 75 m svänger du vänster in på vandringsleden, följ den ca 100 m sedan ser du spången som går ut mot fågeltornet. Det finns även en naturslinga som går runt Ekotopia som är värt att gå, särskilt på försommaren då man kan få uppleva en konsert av fågelsång av olika sångare.

torn_anebysjon1Häckfåglar Under många år har fiskgjuse häckat i sjön men under stormen Gudrun så rasade boet ner och något nytt häckningsförsök har inte gjorts, andra häckfåglar är skäggdopping, knölsvan, gräsand, knipa, kricka. I Svartån som har sitt utlopp från Anebysjön i norra änden har kungsfiskare häckat. Svarthätta, Trädgårdssångare, Gärdsmyg, Rödvingetrast är andra fåglar som häckar i området kring fågeltornet.

Tillfällliga gäster Näktergal, forsärla, sjöorre, svärta, bläsand, skedand. Varje år rastar stora mängder av storskrake, sångsvan och kanadagås 

Assjön

Läge Ifrån Aneby tar ni vägen mot Eksjö, när ni kommer till korsningen vid Bredestad så är det vägen rakt fram. Efter 5 km så kommer ni till Gransnäs stiftgård, ytterligare 200 m rakt fram så finns det en bra parkering. Här är det bra att spana av denna delen av sjön. Kör sedan vidare 400 m, sväng höger vid skylten badplats här kan det vara bra om det inte är badsäsong. Ett tredje och kanske bättre alternativ är att fortsätta till östra sidan av sjön vid gården Assjö eller vid sjöns utlopp i Assjöbäcken. Assjön är en klarvattensjö, som är av riksintresse ur limnologisk synvinkel. Tack vare sitt klara och fina vatten är sjön en populär badsjö.

Häckfåglar storlom (några par), småskrake (en av få lokaler inom kommunen), fisktärna 5-10 par, gråtrut 35-40 par, fiskmås 8-10 par, drillsnäppa 3-6 par.

Tillfällliga gäster ejder, svärta, sjöorre och havstrut har setts under vår- eller höststräcket.

 Knipa  juvhager


Hyllingen

Läge Ifrån Aneby kör ni vägen mot Tranås, när ni kommer till Stalpets minigolfbana så finns det en väg in åt höger, det står reningsverk på skylten, kör förbi reningsverket och parkera vid ladugården (som numera står tom). Härifrån har ni en bra överblick över hela dalgången, promenera gärna vägen bort mot pumpstation och följ sedan traktorvägen mot St. Jularp här brukar det finnas mycket småfåglar att upptäcka.

Ett annat alternativ är att besöka Hyllingens fågeltorn. För att komma dit kör ni förbi ovan nämnda minigolfbana och fortsätter mot Blå Grindar, ca 400 m efter bron över Svartån har ni en gård på höger sida som heter Äng, parkera här. Gå sedan på vägen förbi ladugården och boningshuset ned till fågeltornet.

Hyllingen avsattes som naturreservat 1968 och två år senare byggdes fågeltornet. Då var Hyllingen en fågelsjö, nu har den tyvärr vuxit igen och det är endast under våren de år då den svämmar över som den kan blomstra upp till sin forna glans. Numera är det främst slåttervallarna på den västra sidan av sjön som hyser en del trevligheter, framförallt under vår- och höstflyttningen. Under tidiga våren rastar en del gäss, vipor och starar. Om sjön svämmar över så kommer änderna, främst kricka och bläsand. Längre fram blir det vadare, och spelande dubbelbeckasin är numera årligt, bästa tiden för att höra spelet är kl. 21,45 mellan den 5-15 maj.

Frampå försommarn är det dags för nattfåglar såsom kornknarr, småfläckig sumphöna, vaktel, näktergal, flodsångare och kärrsångare. På sommarn är det återvändande vadare som startar upp höstsäsongen. Här ges nu åter chansen att träffa på dubbelbeckasinen som vissa år rastar med ett 10-tal exemplar ifrån slutet av augusti till början av oktober. Sedan rullar hösten på med mängder av rastande småfåglar. Då hela dalen fungerar som en ledlinje för flyttande fåglar så går det utmärkt att bara sitta vid N. Jularp och invänta de sydsträckande massorna ifrån norr.

Häckfåglar knölsvan, sångsvan och skäggdopping har gjort försök vissa år, men då vattenståndet har sjunkit så har de blivit tvugna att ge upp. Under de senaste åren har både småfläckig sumphöna och vattenrall häckat. På maderna runt sjön finns de vanliga slättsjöfåglarna så som storspov, tofsvipa och enkelbeckasin samt i buskridåerna både gräshoppsångare och rosenfink. Ett år häckade faktiskt rödspov (länets första kända häckning).

Tillfälliga gäster vit stork, amerikansk bläsand, brun glada, röd glada, stäpphök, ängshök, pilgrimsfalk, svartvingad vadarsvala, fjällpipare, myrsnäppa, vittrut, härfågel, korttålärka, större piplärka, sydnäktergal, svarthakad buskskvätta, pungmes, svartpannad törnskata.

 flyg_hyll  Gronbena


Stalpet

Läge Ifrån Aneby tar man vägen mot Tranås, när man kommer till utkanten av samhället så passerar man Stalpet med sitt 19 m höga vattenfall. Det är Svartån som kastar sig ner för branten, den rinner sedan förbi Hyllingen på sin färd vidare norr ut mot Ralången. Besöker ni Stalpet under sommaren så måste ni göra ett besök på Stalpets Café och smaka av det hembakade brödet. Väljer ni bordet längst bort så går det utmärkt att kombinera kaffepausen med fågelskådning.

Häckfåglar strömstare och forsärla i början av 90-talet även kungsfiskare, den grå flugsnapparen är mycket allmän i ravinen.

Tillfällig gäst rördrom i dammen ovanför vattenfallet.

 stalpet  Forsarla


Ralången

Läge Ifrån Aneby tar man vägen mot Tranås, när man har passerat bron över Svartån så finns det en parkeringsplats på vänster sida. Här börjar Ralången som är en slättsjö ca 1 mil lång, den utgör en naturlig fortsättning av dalgången som Hyllingens naturreservat ligger i. Skall man kolla av hela Ralången så bör man ha gott om tid att spana av sjön ifrån flera punkter. Den östra sidan är absolut bäst, här möts man av ett levande odlingslandskap med betande djur och böljande sädesfält. För att beskriva sjön så börjar vi i söder för att sedan åka mot norr.

Södra Ralången
Parkera vid parkeringen strax öster om bron över Svartån, gå sedan stigen ned mot sjön. För att se vattnet bättre kan man ta sig upp i granplanteringen efter dasset. Där Svartån rinner ut i Ralången är det oftast öppet vatten tidigt på våren. Här rastar då svanar, gäss och änder, lite längre fram på våren kommer doppingarna och flera fiskgjusar brukar ses fiska här. På för sommarn så är det nattfåglar som gäller, spelande småfläckig sumphöna och även dvärgbeckasin vissa år. Ibland småfåglar är det näktergal, flodsångare och trastsångare (vissa år). Under hösten kan ibland vattenståndet i Ralången vara lågt, då bildas dybankar som kan hysa en del vadare.

Ralångens fågeltorn
För att komma till fågeltornet kan man antingen följa stigen ifrån södra Ralången (se ovan) eller ta bilen och köra mot Blå Grindar, vid gården Äng finns det en avtagsväg åt vänster, det står Herrestad på skylten. Kör förbi Marbäcks kyrka, efter en skarp högerkurva med en röd stuga på höger sida finns det möjligheter att parkera bilen ( tänk på att inte stänga till vägen som går till åkern). Härifrån kan du skönja fågeltornet nere vid strandskogen, det är nu bara att följa traktorvägen ned mot sjön.

I markerna runt tornet bedriver Aneby Ornitologiska Klubb ringmärkning av småfåglar, detta pågår under helgerna i maj och från mitten av juli till mitten av oktober. Fåglar som kan ses här är skäggdopping, grågås och kricka. I strandskogen hörs flera olika sångare bland annat flodsångare (som även har häckat här) kärrsångare och gräshoppsångare, på fälten spelar ibland både kornknarr och vaktel.

Herrestad
Strax innan man kommer fram till bäcken så går det en stig ned till vänster, följer man den och sedan tar rakt över betesvallen så kommer man ned till en liten udde som går rakt ut i Ralången. Härifrån har man goda möjligheter att spana av mellersta delen av sjön. Väljer man sedan att åka förbi själva gården så öppnar sig strax på båda sidorna stora odlade fält. Under vår och höst är dessa utmärkta för rastande fåglar, för så väl gäss, tranor och småfåglar. Under försommarns kvällar kan man höra spelande kornknarr, vaktel, näktergal och flodsångare. Antalet rastande tranor under hösten har på senare år ökat, på dessa fält är det inte ovanligt att ifrån augusti – oktober kunna se ett 100-tals tranor.

Bengts Fågeltorn

Uppfördes våren 2008 till minne av klubbens kassör Bengt Gustafsson som hastigt avled hösten 2006.

Fågeltornet ligger på Ralångens östra sida,strax norr om gården Råby. Kommer du söder ifrån så får du passera Råby,sedan när skogen börjar så finns det en liten P-plats på vänster sida. Parkera här och gå sedan genom beteshagen rakt ned mot sjön. 

Kommer du ifrån Frinnaryds hållet så får du köra förbi Hästeryd, sedan strax innan skogen övergår till betesmark så finns P-platsen på höger sida.

Hästeryd
När man åker vidare norrut ifrån Herrestad så kommer man först till Råby, här kan det också vara bra att spana av sjön. Efter en numera ganska gles granskog kommer man fram till Hästeryd. Här väljer man att stanna ca 200 m hitom gården, det finns en P-plats på vänster sida. Härifrån och ned till Ralången utbreder sig en fantastisk lövskog, som är en fröjd för ögon och öron. Under våren är det en vacker blomsteräng med gott om våra vanligaste lövskogsfåglar. Väljer man istället att ifrån P-platsen gå på grusvägen söder ut och når gränsen där lövskog möter kalhygge så är det precis här som vi har haft både mindre flugsnappare och lundsångare.

Norra Ralången
Norr om Hästeryd kör man i en mycket vacker oxelallé, strax kommer man fram till en handmålad skylt där det står Sjöstugan, här tar man vänster. Efter en ganska brant nedförsbacke kommer man fram till några sommarstugor, här svänger man vänster och kör tills vägen tar slut. Man går ut på udden vid grillplatsen, här går det utmärkt att spana av den norra delen av sjön. I denna delen av sjön görs de flesta observationerna av tunga dykänder så som svärta sjöorre och alfågel vidare så ses skräntärna, silvertärna och dvärgmås oftast här.

Häckfåglar skäggdopping, grågås, brun kärrhök

Tillfälliga gäster rördrom,fjällgås, amerikansk bläsand, glada, aftonfalk, pilgrimsfalk, karolinasumphöna (1966 ny art för Sverige), smalnäbbad simsnäppa, berguv, hökuggla, korttålärka, busksångare, tajgasångare, pungmes, videsparv.

 rafst  knolsvan

 

Noån

Läge Ifrån Aneby åker man Grännavägen mot Hullaryd, mitt i byn svänger man höger och kör ca 2 km tills man kör över Noån, efter bron tar man första vägen till vänster precis efter gödselstacken, här kör man nu ända upp till Degla gård där vi kommer att börja vår resa.Denna å rinner ifrån Noen ned till Ralången och på denna sträcka passerar den tre gamla kvarnar. Hela sträckan mäter ungefär 6 km, det är en mycket omväxlande natur och tillhör ett av de vackraste områdena i vår kommun. Noån är också känd för att det finns utter här. För att beskriva områdena så börjar vi i norr och följer ån ned till Ralången.

Degla gård

Är en gammal fin herrgård med en stor park, här har turturduva och sjungande flodsångare noterats. Norr om gården ligger ett stort lövskogsområde med mycket hassel insprängd bland träden, här häckar sådana arter som mindre hackspett och stenknäck. Mer tillfälligt har mindre flugsnappare setts.

   degla


Deglaberget

Södra delen av Noen och där Noån börjar bildar ett stort träskområde, bästa stället att spana av detta är ifrån ett litet berg som ligger på vänster sida ca 500 m innan man kommer fram till Degla gård. I själva träsket häckar bland annat grågås, brun kärrhök och trana. Både fiskgjuse och lärkfalk kan ses under födosök. Mer tillfälligt har det noterats rördrom, kungsfiskare, trastsångare och skäggmes. Om vi följer ån längre nedåt och stannar till vid bron på den väg som går in till Hullaryds samhälle. Här störs man oftast av trafiken men det kan ändå vara lönande, bland annat har det hörts vaktel, småfläckig sumphöna och dvärgbeckasin.    deglab


Degla kvarn, Lillekulla kvarn, Munka kvarn
Alla tre är värda ett besök, tyvärr minskar fågellivet i dammarna på grund av att de växer igen. Det är som regel vid någon av kvarnarna som strömstaren bruka häcka, även forsärlan har häckat vid några tillfällen. Förutom fåglarna så är detta vattendrag ett av de bästa vi har för uttern.

Nobynäs och Stjärneborg
Kan ju också vara värda att stanna till vid, Nobynäs ligger vackert vid bäcken med en stor fin alskog, här finns mindre hackspett och flodsångare har hörts tillfälligt. Stjärneborg är det sista stället innan ån rinner ut i Ralången, här finns beteshagar och stora parkliknande trädgårdar. Fåglar som man träffar på här är rosenfink, näktergal och stenknäck.

Häckfåglar grågås, brun kärrhök, trana, mindre hackspett, forsärla, strömstare, stenknäck.

Tillfälliga gäster rördrom, vit stork, aftonfalk, vaktel, turturduva, kungsfiskare, trastsångare.

noen  Utter-1

 

Bolerumsmossen

Läge Ifrån Aneby kör man vägen mot Jönköping, ca 200 m efter Bälaryds kyrka svänger man höger mot Bolerum. Hela Bolerum består av en massa små gårdar, man kör förbi samtliga och stannar ca 400 m efter sista gården. Här går en skogsväg in till Lillsjön, gå på vänster sida om sjön. I höjd med mitten av sjön vänder man ryggen mot sjön och går rakt fram tills man kommer ut på mossen. Det är framförallt på våren man besöker Bolerumsmossen. Tidigt på morgonen spelar både pärluggla och sparvuggla, sedan när det börjar ljusna så sätter orrarna igång. Detta är kommunens bästa spelplats med ett 15-tal tuppar, nere vid Lillsjön har vi häckande sångsvan. Allt detta tillsammans gör att denna lokal känns som vildmark.

Häckfåglar sångsvan, orre, trana, ljungpipare, pärluggla, sparvuggla, större korsnäbb.

Tillfälliga gäster kungsörn.

 Orre-1  Trana